เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. บทนำ

  บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้ให้บริการออนไลน์ผ่านทาง www.thebeautrium.com (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เราขอความกรุณาให้คุณได้อ่านข้อตกลงดังต่อไปนี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงหรืออย่าเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้ การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทได้กำหนดขึ้นด้วย

 2. ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์

  ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องมากที่สุด แต่ทางบริษัทก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง การเข้าชมและใช้ข้อมูลสินค้านั้นถือเป็นหน้าที่ของคุณในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของคุณเอง เว็บไซต์เป็นเพียงช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากมีความผิดพลาดของข้อมูลและอาจนำไปสู่อาการแพ้ หรือผลข้างเคียงต่าง ๆ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่จำเป้นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

 3. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

  บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อ โลโก้ การออกแบบ บทความ ภาพ วีดีโอ สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ผู้ใด หรือบริษัทใด ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

 4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

  เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัท ซึ่งบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

 5. สมาชิก

  ในการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ คุณจะต้องใช้อีเมลล์และรหัสผ่าน โดยต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง และทางบริษัทอนุญาตให้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น หากพบว่ามีการละเมิดเงื่อนไข บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 6. ข้อมูลในส่วนของความคิดเห็น (รีวิว)

  บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่คุณได้นำเสนอต่อสาธารณชนบนพื้นที่ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของคุณโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 7. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

  บริษัทมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือสินค้าขาดสต็อคหรือยกเลิกการผลิต อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

 8. การรับประกัน

  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทไม่ขอรับประกัน รับรอง หรือเป็นตัวแทน ต่อการนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำรับประกันใด ๆ ที่ปรากฏ (ไม่ว่าจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมายก็ตามที) ในเว็บไซต์ โดยหมายรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือผู้ติดตามของคุณที่มีการส่งผ่านระบบด้วย

 9. ข้อจำกัดความรับผิด

  บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือ เป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของคุณหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของคุณด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลผู้ติดตามของคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการส่งผ่านระบบ จะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใด ๆ ก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม การบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การเว้นว่างของข้อมูลด้านราคาที่มีการแบ่งสรรปันส่วนกัน หรือการส่งต่อกัน หรือการกระทำใด ๆ อันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา หรือเป็นเหตุให้เกิดการไม่ประสบผลสำเร็จ หรือการหยุดชะงัก หรือการสิ้นสุด

 10. การชดเชยค่าเสียหาย

  ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ บริษัท (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

 11. การสิ้นสุด

  คุณต้องปฏิบัติตามและยึดเอาเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้เป็นสำคัญเมื่อคุณเข้าใช้งานในเว็บไซต์และ/หรือเมื่อคุณทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก หรือระหว่างการดำเนินการซื้อของคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้ หรือแม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม ทาง บริษัทอาจจะมีการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือตัดออก โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ การชดเชย กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือ สิ้นสุดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ตามที

 12. การคืนและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้ หากคำสั่งซื้อของท่านยังมิได้ทำการส่ง หากเมื่อ คำสั่งซื้อได้ทำการส่งไปยังบัญชีผู้ใช้งานของท่านแล้ว ท่านจะไม่สามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้ การขอคืนหลังสิ้นสุดการสั่งซื้อนั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณี ๆ ไป เราจะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่างสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี ทว่าเราไม่สามารถจะรับคืนได้ ถ้าหากว่ามิได้มีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นในการซื้อ

 • ดีลพิเศษ
 • สินค้ามาใหม่
 • แบรนด์ทั้งหมด
 • คอมมูนิตี้
 • แจกฟรีแลกรีวิว
  • ติดตามสินค้า
  • แจ้งชำระเงิน